Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (SPP) ZA IZDELKE IN SORITVE NIZE

 

 

 

Področje uporabe, predmet pogodbe, opredelitev pojmov

Spodaj navedeni splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za vsa naročila v spletni trgovini podjetja NIZE GmbH, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Avstrija (v nadaljevanju »mi«, »nas«, »nam«), ki jih opravijo stranke (v nadaljevanju »vi«, »stranka«).

Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki ne spadajo v okvir njene poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti. Podjetniki v smislu pogojev poslovanja so fizične ali pravne osebe ali osebna družba s statusom pravne osebe, ki pri sklenitvi pravnega posla opravljajo svojo poslovno ali samostojno poklicno dejavnost. Stranke so v smislu pogojev poslovanja tako potrošniki kot podjetniki.

Predmet pogodbe je:

nakup izdelkov ali storitev podjetja NIZE GmbH.

S klikom na ustrezno okence sprejmete naslednje pogoje poslovanja. Če ne želite sprejeti splošnih pogojev poslovanja, ne morete oddajati naročil v naši spletni trgovini.

Določila strank, ki so v nasprotju s temi pogoji ali od njih odstopajo, niso predmet te pogodbe.

Za vsa naročila veljajo splošna določila iz odstavka A ter dopolnilna posebna določila iz odstavkov B in C.

Splošne določbe

Sklenitev pogodbe

Predstavitev izdelkov v spletni trgovini ni zavezujoča ponudba v pravnem smislu, temveč je nezavezujoča. S klikom na gumba »dodaj v košarico« in »na blagajno« še ne oddate obvezujočega naročila. Vaše naročilo lahko še na strani za potrditev enkrat pregledate in popravite. S klikom na gumb »Kupi zdaj« oddate obvezujoče naročilo, ki velja kot ponudba za sklenitev pogodbe. Potrdilo o prejemu naročila prejmete v nekaj minutah po oddaji naročila na vaš elektronski naslov. S tem samodejnim odgovorom potrjujemo prejem zavezujočega naročila.

Pogodba je sklenjena v nemščini.

Shranjevanje besedila pogodbe

Besedilo pogodbe bomo shranili in vam bomo posredovali podatke o naročilu ter naše SPP prek elektronske pošte. SPP si lahko zmeraj preberete in prenesete s spletne strani www.nize.world.

Cene in pogoji plačila

Stroški dostave niso vključeni v ceno. Stroški dostave se v spletni trgovini izpišejo pred oddajo naročila ter so posebej zavedeni na računu. Cene, ki so navedene v spletni trgovini v času nakupa, so zavezujoče za vsako naročilo z izjemo točke 23.1. Sicer so cene nezavezujoče in se lahko kadarkoli spremenijo.

Pravica do odstopa od pogodbe za potrošnike pri sklenitvi pogodbe na daljavo

Pravica do odstopa od pogodbe. Stranke, ki so potrošniki imajo pravico, da v štirinajstih (14) dneh odstopijo od pogodbe brez navedbe razloga. Če je stranka naročila izključno digitalne vsebine, to pomeni podatke, ki se ne nahajajo na otipljivem nosilcu podatkov in so proizvedeni in na razpolago v digitalni obliki, znaša odstopni rok štirinajst (14) dni od datuma sklenitve pogodbe. V primeru, da je blago fizično dostavljeno, začne odstopni rok teči z dnem prejema zadnje delne pošiljke/zadnjega kosa blaga.

Za izvršitev pravice do odstopa od pogodbe, nas (NIZE GmbH, ki ga zastopajo direktorji Bettina Haberler, Moritz Minarik in Manfred Zettl, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Avstrija, E-naslov: info@nize.technology) morate o svoji odločitvi glede odstopa od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. z dopisom poslanim po pošti ali z elektronskim sporočilom).

Za izpolnitev odstopnega roka zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka odstopnega roka.

Posledice odstopa od pogodbe. Če odstopite od te pogodbe, vam bomo brez odlašanja vrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi vaše izbire dostave, ki ni najugodnejša vrsta dostave, ki jo ponujamo), in sicer najkasneje v štirinajstih dneh od prejema obvestila o vašem odstopu od pogodbe. Navedeno povračilo bomo izvedli z istim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če ste se eksplicitno dogovorili drugače. Vračilo vam v nobenem primeru ne bo povzročilo nobenih stroškov.

V primeru nakupa blaga, lahko vračilo prejetih plačil zadržimo, dokler ne prejmemo blaga ali nam ne predložite dokaza, da ste blago poslali nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej.

Blago nam morate nemudoma vrniti, in sicer najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o vašem odstopu od te pogodbe. Blago je vrnjeno pravočasno, če ga vrnete pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Neposredne stroške vračanja blaga nosite vi sami.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vzorec – Obrazec za odstop od pogodbe

(Če bi radi odstopili od pogodbe, vas prosimo, da izpolnite ta obrazec in nam ga pošljete)

NIZE GmbH, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Avstrija, E-naslov: info@nize.technology:

Jaz/mi (*) s tem preklicujem/o pogodbo, ki sem/smo (*) jo sklenil/i za nakup naslednjega

blaga (*) /za zagotavljanje naslednjih storitev (*)

Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)

Ime potrošnika(-ov)

Naslov potrošnika(-ov)

Podpis potrošnika(-ov) (samo, če obrazec posredujete v papirnati obliki)

Datum

(*) neustrezno prečrtajte

Predčasna pravica do odstopa od pogodbe

Če je stranka naročila izključno digitalne vsebine, to pomeni podatke, ki se ne nahajajo na otipljivem nosilcu podatkov in so proizvedeni in na razpolago v digitalni obliki, pravica do odstopa od pogodbe preneha, če smo z izvajanjem pogodbe pričeli, potem ko je stranka

  1. izrecno odobrila začetek izvajanja pogodbe znotraj odstopnega roka in

 

  1. se zaveda, da bo s takojšnjim izvajanjem pogodbe posledično izgubila pravico do odstopa od pogodbe.

 

Omejitev odgovornosti

 

Odgovarjamo za naklepne ali hudo malomarne kršitve pogodbenih obveznosti, če je takšna kršitev ogrozila življenje, povzročila telesne poškodbe ali okvare zdravje. Odgovorni smo tudi za drugo škodo, ki temelji na namerni ali hudo malomarni kršitvi pogodbenih obveznosti.

 

Za škodo, povzročeno zaradi lažje malomarne kršitve obveznosti, ki so bistvene za pravilno in brezhibno izvajanje pogodbe ter na izpolnitev katerih se stranka zanaša (kardinalne obveznosti), odgovarjamo le v omejenem obsegu za predvidljiv obseg škode.

 

Drugi odškodninski zahtevki, predvsem tisti v skladu z odstavkom 536a BGB, so izključeni z izjemo tistih v točki 6.4.

 

Omejitve in izključitev odgovornosti v skladu s točko 6 in točko 13.7 ne vplivajo na našo odgovornost v skladu z obveznimi zakonskimi predpisi v zakonu o odgovornosti za proizvode zaradi zlonamernega prikrivanja napake in prevzema garancije kakovosti za storitve.

 

Točka 6 velja za vse zahteve stranke ne glede na pravni razlog, predvsem za pogodbeno in deliktno odgovornost.

 

V kolikor je naša odgovornost omejena ali izključena v skladu s točko 6, velja ta omejitev ali izključitev tudi za osebno odgovornost naših delavcev, zakonitih zastopnikov in naših predstavnikov.

 

Višja sila

Nobena pogodbena stranka ne odgovarja za neizpolnitev njenih pogodbenih obveznosti, če je nezmožnost izpolnitve posledica ovire, ki je izven njenega nadzora (»višja sila«). Pod višjo silo se v smislu te pogodbe razume predvsem: (a) (nevarnost) vojne ali državljanske vojne, (b) požar (c) naravne katastrofe kot poplave, viharji itd., (d) določitve zakonodaje ali vlade, (g) stavke, odpoved ali druge oblike delavskega boja (velja za lastne kot tudi tuje delavce), (h) zaplemba.

Pogodbena stranka, ki jo je višja sila prizadela, mora o začetku in koncu te okoliščine drugo pogodbeno stranko nemudoma pisno obvestiti. Dokler trajajo okoliščine višje sile, se pogodbeni roki za obe stranki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile in čas, ki je potreben za nadaljevanje izvajanja obveznosti. V primeru, da dogodek višje sile v skladu s točko 7.1 traja več kot šest (6) mesecev, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe.

Strankina pravic do pobota in zadržanja plačil

Stranka ima pravico do pobota samo, če so nasprotne terjatve s strani stranke zakonsko določene, priznane ali jih prodajalec ne izpodbija. Pravica kupca do pobota pogodbenih ali drugih terjatev, ki temeljijo na pripravi ali izvajanju tega pogodbenega razmerja (zlasti tudi zahtevki, ki izhajajo iz dejstva, da je kupec uveljavil svojo zakonsko pravico do odstopa od pogodbe) ostaja nespremenjena.

Stranka lahko pravico do zadržanja sredstev uveljavi le, če njena nasprotna zahteva temelji na tem pogodbenem razmerju.

Avtorske pravice, pravice industrijske lastnine

 

Vso gradivo na naši spletni trgovini je naša last in je avtorsko zaščiteno oz. je predmet varstva drugih pravic intelektualne lastnine. Stranka ima pravico do ogleda in prenosa tega gradiva samo za svoje osebne, neposlovne namene.

 

Kontaktni podatki

Naslov: NIZE GmbH, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Avstrija

E-naslov: info@nize.technology

Ostalo

Imamo pravico do spremembe veljavnih splošnih pogojev, o čemer stranki vnaprej pošljemo obvestilo o spremembah prek elektronske pošte (vključno z rokom za ugovor in opombi o pomenu njenega ravnanja), ki so v besedilu izpostavljene s krepkim tiskom. Spremembe začnejo veljati, če jim stranka ne nasprotuje v šestih (6) tednih od prejetja obvestila.

Če katera od teh določb SPP postane v celoti ali delno neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb SPP.

Za te SPP velja avstrijsko pravo; uporaba Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga iz 11. april 1980 (Dunajska konvencija) je iz tega izključena. Za potrošnike velja to pravo samo, če mu ni odvzeta zaščita, ki jo zagotavljajo pravne določbe države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebno javno pravno sredstvo, je za vse spore na podlagi te pogodbe pristojno sodišče v našem kraju poslovanja, razen če je določena pristojnost drugega sodišča. Pravico imamo tudi sprožiti postopek zoper trgovca na sodišču v kraju njegovega prebivališča ali poslovanja. Pristojnost zaradi izključne sodne pristojnosti ostaja nespremenjeno.

Potrošnike smo dolžni obvestiti, da je Evropska komisija vzpostavila spletno platformo v zvezi s tako imenovanim spletnim reševanjem sporov. Ta platforma je na voljo na sledeči spletni povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. V tem okviru smo tudi dolžni strankam posredovati svoj elektronski naslov. Ta se glasi: info@nize.technology.

Nenehno se trudimo, da nesoglasja s strankami v zvezi z obstoječimi pogodbami sporazumno razjasnimo. Želimo vas opozoriti, da nismo dolžni sodelovati v spravnem postopku (v skladu z avstrijskim zakonom o reševanju potrošniških sporov VSBG) in našim strankam žal ne ponujamo sodelovanja v takšnih postopkih.

Posebna določila za dodatne izdelke (odstavek 1.3)

Dostava

Podjetnikom dolgujemo le pravočasno, ustrezno izročitev blaga prevoznemu podjetju in nismo odgovorni za zamude, ki jih povzroči prevozno podjetje. Če ni izrecno določeno drugače, so navedeni dobavni roki zato nezavezujoči. Z oddajo blaga prevoznemu podjetju preide tveganje za naključno izgubo ali poškodbe blaga na kupca. Za naročeno blago nismo dolžni zagotoviti zavarovanja za škodo, ki lahko nastane pri transportu. Delna dobava blaga je dovoljena.

Tveganje za naključno izgubo ali naključno poškodbo kupljenega blaga preide z predajo blaga na kupca.

Enako velja za predajo blaga, če stranka zamuja s prevzemom.

Ne zagotavljamo, da so izdelki, ki so predstavljeni v naši spletni trgovini, zmeraj na voljo. Če dostava izdelka ne bi bila mogoča ali bi dostava trajala dlje, ker določenega blaga ni na zalogi, bomo stranko o tem obvestili pred sklenitvijo pogodbe.

Kljub ostalim pogodbenim ali zakonskim pravicam do odpovedi ter zakonske pravice do odstopa od pogodbe (točka 5) stranka nima pravice preklicati zavezujočega naročila ali nam vrniti že prejetega blaga brez našega pisnega soglasja.

Pravico imamo odstopiti od pogodbe ali to prekiniti, če se izkaže, da stranka ni kreditno sposobna, predvsem v primeru (i) neuspešne izvedbe izvršilnega ukrepa zoper stranko ali pri podani razodetveni prisegi, čeprav to ni neposredno povezano s poslovnim odnosom med nami in stranko, (ii) da po sklenitvi pogodbe postane jasno, da je stranka posredovala napačne podatke o njegovi kreditni sposobnosti in so te napačne navedbe pomembnega pomena.

Garancija

Ne jamčimo za kakovost naših storitev ter zanje ne zagotavljamo nobene druge garancije, razen če je v posameznem primeru bila garancija kot taka jasno in pisno določena. Garancije s strani proizvajalcev ostanejo nespremenjene.

Za podjetnike velja, da bo stranka blago pregledala takoj, najkasneje v 14 dneh po prejemu blaga. Po izteku tega roka uveljavljanje garancije v zvezi z zadevno napako blaga za podjetnike ni več mogoče.

Če je stranka podjetnik, šteje za garancijo kakovosti blaga kot dogovorjeno načeloma le opis našega izdelka. Javne izjave, promocije ali oglaševanje s strani proizvajalca prav tako ne predstavljajo pogodbene garancije kakovosti blaga.

Podjetnikom bomo ob pojavu stvarne ali pravne napake v obliki naknadne izpolnitve po naši bodisi odpravili napako ali dostavili drug izdelek. Potrošniki imajo možnost zahtevati naknadno izpolnitev v obliki popravila ali zamenjave izdelka. Imamo pravico, da obliko naknadne izpolnitve zavrnemo, če bi to povzročilo nesorazmerne stroške in druga oblika naknadne izpolnitve za potrošnika ne predstavlja občutnih pomanjkljivosti.

Samo v primeru, da (i) resno in dokončno zavrnemo izvedbo naknadne izpolnitve, (ii) naknadna izpolnitev ni uspešna ali (iii) se nismo držali primerno določenega roka za naknadni izpolnitev, ki ga je določil kupec, ima kupec pravico zahtevati zmanjšanje kupnine ali odstopiti oz. preklicati pogodbo. Kupec lahko za to zahteva odškodnino z izjemo pogojev v točki 6.

Kar zadeva podjetnike, se naknadna izpolnitev šteje za neuspešno najhitreje po drugem neuspelem poskusu, razen če se iz vrste pomanjkljivosti ali drugih okoliščin ne izkaže drugače. Kar zadeva potrošnike, se naknadna izpolnitev šteje za neuspešno najhitreje po drugem neuspelem poskusu.

Za podjetnike znaša garancijski rok dvanajst (12) mesecev od dneva dostave blaga, za potrošnike pa garancijski rok znaša 24 mesecev. To ne velja, če glede na točko 6 prevzamemo neomejeno odgovornost.

Pridržek lastninske pravice

Kar zadeva potrošnike, je blago, ki smo ga poslali, naša last, dokler kupna cena ni v celoti poravnana (pridržek lastninske pravice). Kar zadeva podjetnike, je blago, ki smo ga poslali, naša last, dokler kupna cena ni v celoti poravnana in dokler niso urejene vse terjatve, ki izhajajo iz poslovnega odnosa (razširjen pridržek lastninske pravice).

Uveljavitev pravic pridržanja lastništva z naše strani ne oprošča stranke njenih pogodbenih obveznosti. Vrednost blaga ob vračilu se izravna z obstoječimi terjatvami do kupca. Ta točka 14 ne vpliva na določbe o prenosu nevarnosti glede poškodb ali izgube blaga v skladu s točko 12.