Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) PLATNÉ PRE VÝROBKY A SLUŽBY NIZE

 

Rozsah platnosti, predmet zmluvy, definície pojmov

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) sa vzťahujú na všetky objednávky u spoločnosti NIZE GmbH, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Rakúsko (ďalej „my“, „nás“) prostredníctvom nášho online obchodu našimi zákazníkmi (ďalej „ty“, „zákazník“).

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá vykoná právny úkon na tie účely, ktoré nemožno zahrnúť ani k jej podnikateľskej činnosti, ani k jej samostatnej zárobkovej činnosti. Podnikateľmi sú v zmysle týchto obchodných podmienok fyzické alebo právnické osoby alebo právne spôsobilé osobné spoločnosti, ktoré v čase vykonania právneho úkonu vykonávajú svoju podnikateľskú alebo samostatne zárobkovú činnosť. Zákazníkmi sú v zmysle obchodných podmienok tak spotrebitelia, ako aj podnikatelia.

Predmetom zmluvy je:

Kúpa výrobkov alebo služieb spoločnosti NIZE GmbH.

Kliknutím na príslušné pole, ktoré slúži na uznanie týchto podmienok, akceptuješ platnosť nasledujúcich VOP. Ak nechceš akceptovať tieto VOP, nemusíš náš online obchod využívať na objednávky.

Podmienky zákazníka, ktoré týmto VOP odporujú alebo sa od nich odlišujú, nebudú predmetom zmluvy.

Pre všetky objednávky platia všeobecné pravidlá odseku A a zakaždým ich dopĺňajú špeciálne pravidlá odsekov B a C.

Všeobecné ustanovenia

Uzatvorenie zmluvy

Znázornenie výrobkov v online obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale predstavuje ponuku nezáväznú. Kliknutie na tlačidlo „Do košíka“ a „K pokladnici“ ešte nie je záväznou ponukou na objednávku. Všetky zadané údaje sa ti ešte raz zobrazia v potvrdzujúcom poli, kde ich môžeš upraviť. Až kliknutím na tlačidlo „Teraz kúpiť“ sa tvoja objednávka, ktorá je pre teba záväzná, odošle k nám ako návrh na uzavretie zmluvy. Potvrdenie doručenia objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky vo forme automatizovaného e-mailu. Týmto e-mailom záväzne prijímame objednávku.

Jazykom, ktorý je k dispozícii na uzavretie zmluvy, je nemčina.

Uloženie textu zmluvy

Text zmluvy uložíme a e-mailom ti pošleme údaje o objednávke a naše VOP. VOP si môžeš kedykoľvek pozrieť a stiahnuť na našom webe www.nize.world.

Ceny a platobné podmienky

Náklady na dopravu nie sú obsiahnuté v cene. Náklady na dopravu sa v online obchode zobrazia pred odoslaním objednávky a aj vo faktúre sú uvedené samostatne. Ceny, ktoré sú uvedené v online obchode počas procesu objednávania, sú s výhradou bodu 23.1 záväzné pre každú objednávku. Inak sú údaje o cenách nezáväzné a môžu sa kedykoľvek zmeniť.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku

Právo na odstúpenie od zmluvy. Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi, majú v zásade právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní bez udania dôvodov. Ak sa dodávajú len digitálne obsahy, t. j. výlučne údaje, ktoré sa nenachádzajú na fyzickom nosiči a ktoré sú vyrobené a poskytované v digitálnej podobe, predstavuje lehota na odstúpenie od zmluvy štrnásť (14) dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. V prípade dodania vecí sa právo na odstúpenie od zmluvy začína expedovaním poslednej čiastkovej dodávky/posledného tovaru.

Na uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy nás (spoločnosť NIZE GmbH, zastúpenú konateľmi: Bettina Haberler, Moritz Minarik a Manfred Zettl, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Rakúsko, e-mail: info@nize.technology) musíš o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať formou jednoznačného vyhlásenia (napr. listom, ktorý pošleš poštou, alebo e-mailom).

Na zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, keď nám oznámenie o uplatnení svojho práva odstúpiť od zmluvy odošleš pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Následky odstúpenia od zmluvy. V prípade, že odstúpiš od tejto zmluvy, sme povinní ti vrátiť všetky platby, ktoré sme od teba prijali, vrátane poštovného (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z toho, že si si zvolil iný druh dodávky ako výhodnú štandardnú dodávku, ktorú sme ti ponúkli), bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia informácie o tvojom odstúpení od tejto zmluvy našej spoločnosti. Na túto spätnú úhradu používame rovnaký platobný prostriedok, aký si použil pri pôvodnej transakcii, ibaže by sme sa s tebou výslovne dohodli inak; v žiadnom prípade ti nebudeme za túto spätnú úhradu účtovať odmenu.

V prípade kúpy vecí môžeme spätnú úhradu odmietnuť dovtedy, kým neprijmeme vrátený tovar alebo kým nám nepredložíš doklad, že si tovar poslal naspäť, zakaždým podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Tovar si nám povinný poslať naspäť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď si nás upovedomil o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, keď tovar odošleš pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíš ty.

Za prípadnú stratu hodnoty tovarov zodpovedáš len vtedy, keď toto znehodnotenie možno pripísať použitiu, ktoré nie je nevyhnutné na kontrolu kvality, vlastností a funkčnosti tovarov.

 

Vzor formulára odstúpenia od zmluvy

(Ak chceš odstúpiť od zmluvy, vyplň, prosím, tento formulár a pošli ho späť.)

NIZE GmbH, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Rakúsko, e-mail: info@nize.technology:

Týmto odstupujem(-e) ja/my (*) od mnou/nami (*) uzavretej zmluvy o kúpe nasledujúcich

tovarov (*)/o poskytnutí nasledujúcej služby (*)

Objednanej dňa (*)/prijatej dňa (*)

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len pri oznámení v papierovej podobe)

Dátum

(*) nehodiace sa škrtnite

Predčasný zánik práva na odstúpenie od zmluvy

Ak sa dodávajú len digitálne obsahy, t. j. výlučne údaje, ktoré sa nenachádzajú na fyzickom nosiči a ktoré sú vyrobené a poskytované v digitálnej podobe, zaniká právo na odstúpenie od zmluvy ihneď, keď sme začali s plnením zmluvy, potom, ako si

  1. výslovne súhlasil, že začneme s plnením zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a
  2. potvrdil, že vieš, že svojím súhlasom so začatím plnenia zmluvy strácaš právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Obmedzenie ručenia

V neobmedzenej miere ručíme za škody spôsobené na živote, tele alebo zdraví, ktoré vznikli naším úmyselným neplnením povinností alebo našou nedbanlivosťou. Neobmedzene ručíme aj za ostatné škody, ktoré vznikli naším úmyselným neplnením povinností alebo našou hrubou nedbanlivosťou.

Za škody na základe jednoducho úmyselného neplnenia takých povinností, ktoré sú základom primeraného a bezchybného plnenia zmluvy a ktorých plneniu zákazník v primeranej miere dôveruje a smie dôverovať (základné povinnosti), sa naše ručenie obmedzuje len na typicky predvídateľné škody.

Iné požiadavky na náhradu škody predovšetkým podľa § 536a Občianskeho zákonníka sú s výhradou nasledujúceho bodu 6.4 vylúčené.

Obmedzeniami ručenia a vylúčeniami ručenia podľa tohto bodu 6 a bodu 13.7 zostáva naše ručenie v súlade so záväznými právnymi predpismi zákona o záruke na výrobky, na základe zákerného zamlčania nedostatku, ako aj prevzatia záruky za charakter výkonu, nedotknuté.

Tento bod 6 platí pre každé naše uplatnenie zákazníkom nezávisle od právneho dôvodu, predovšetkým pre zmluvnú a trestnoprávnu zodpovednosť.

Pokiaľ je naše ručenie podľa tohto bodu 6 obmedzené alebo vylúčené, platia obmedzenia alebo vylúčenia aj pre osobné ručenie našich zamestnancov, našich právnych zástupcov a našich poverencov.

 

Vyššia moc

Žiadna zmluvná strana nemusí ručiť za nesplnenie svojich zmluvných povinností, keď nesplnenie možno pripísať dôvodu mimo jej kontroly („vyššia moc“). Za vyššiu moc sa v zmysle tejto zmluvy považuje predovšetkým: (a) hroziaca vojna alebo občianska vojna, (b) požiar, (c) prírodné katastrofy ako povodne, búrka atď., (d) rozhodnutia zákonodarného orgánu alebo vlády, (g) štrajk, výluka alebo iné formy kolektívneho vyjednávania (týkajúce sa nielen vlastných, ale aj cudzích zamestnancov), (h) konfiškácia.

Strana postihnutá vyššou mocou druhej strane vždy neodkladne oznámi začiatok a koniec prekážky. Pokiaľ stav vyššej moci trvá, predlžuje sa čas poskytovania služby pre obe strany o trvanie omeškania na základe vyššej moci vrátane primeraného času potrebného na opätovný rozbeh. V prípade prekážky v plnení podľa bodu 7.1, trvajúcej dlhšie ako obdobie šesť (6) mesiacov, je každá zo zmluvných strán oprávnená vypovedať zmluvu.

 

Práva na kompenzáciu a zádržné práva zákazníka

Zákazník má právo na kompenzáciu len vtedy, keď sú jeho protinároky právoplatne stanovené, uznané alebo nerozporované predajcom. Právo kupujúceho na kompenzáciu zmluvných nárokov alebo ostatných nárokov z nadviazania alebo vykonávania tohto zmluvného vzťahu (predovšetkým aj nároky, ktoré vyplývajú z toho, že zákazník využil svoje zákonné právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy) týmto zostáva nedotknuté.

Zákazník môže zádržné právo uplatniť len vtedy, keď sa jeho protinárok zakladá na tom istom zmluvnom vzťahu.

Autorský zákon, priemyselné vlastníctvo

Všetky materiály v online obchode sú naším majetkom a sú chránené autorským zákonom, príp. sú predmetom iných práv duševného vlastníctva. Zákazník je oprávnený prezerať a sťahovať si tieto materiály výlučne na svoje osobné, nie na obchodné účely.

 

Kontaktné údaje

Poštová adresa: NIZE GmbH, Weinholdstraße 20a, 8010 Graz, Rakúsko

E-mailová adresa: info@nize.technology

 

Ostatné

Sme oprávnení vykonať zmeny VOP, o ktorých budeme zákazníka vopred (vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy a informácie o význame jeho správania) informovať v textovej podobe e-mailom – zvýraznením zmeny tučným písmom – a ktoré nadobudnú účinnosť, pokiaľ ich zákazník nebude do šiestich (6) týždňov po prijatí oznámenia rozporovať.

Ak by malo byť ustanovenie týchto VOP úplne alebo čiastočne neúčinné alebo by sa malo stať úplne alebo čiastočne neúčinným, netýka sa táto účinnosť zvyšných ustanovení VOP.

Tieto VOP podliehajú rakúskemu právu; s výnimkou aplikovateľnosti dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980 (ustanovenia CISG). V prípade spotrebiteľov platí táto voľba práva len v prípade, že nie je zbavený poskytovanej ochrany v podobe nutných ustanovení práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ svoje bydlisko.

Ak je zákazník obchodníkom, právnickou osobou verejného práva alebo verejnoprávnym podielovým fondom, je príslušným súdom pre všetky spory z tejto zmluvy súd s miestnou príslušnosťou v mieste nášho obchodného sídla, ak nie je určená výlučná miestna príslušnosť súdu. Sme však oprávnení zažalovať obchodníka na súde, pod ktorý patrí na základe svojho bydliska alebo obchodného sídla. Príslušnosť na základe výlučnej miestnej príslušnosti súdu týmto zostane nedotknutá.

Sme povinní informovať spotrebiteľa o tom, že s ohľadom na tzv. online priestor sporu má Európska komisia pripravenú zodpovedajúcu online platformu. Túto platformu zákazníci nájdu na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. V tejto súvislosti sme navyše povinní oznámiť zákazníkom našu e-mailovú adresu. Tá znie: info@nize.technology.

Neustále sa snažíme riešiť prípadné nezrovnalosti so zákazníkom s ohľadom na existujúce zmluvy dohodou. Radi by sme však upozornili na to, že nie sme povinní zúčastniť sa na zmierovacom konaní spotrebiteľov (podľa zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)) a že svojim zákazníkom účasť na takomto konaní, žiaľ, ani neponúkame.

Zvláštne ustanovenia o doplnkových výrobkoch (bod 1.3)

 

Dodávka

Voči podnikateľom máme len povinnosť včas a riadne odoslať tovar prepravnej spoločnosti a za omeškania spôsobené prepravnou spoločnosťou nezodpovedáme. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, sú nami uvedené dodacie lehoty nezáväzné. Expedovaním tovaru dopravnej spoločnosti prechádza riziko náhodnej straty alebo náhodného zničenia tovaru na zákazníka. Nie sme povinní poistiť alebo dať poistiť objednaný tovar proti škodám vzniknutým počas prepravy. Čiastkové dodávky sú povolené.

Voči spotrebiteľom prechádza nebezpečenstvo náhodnej straty alebo náhodného zničenia predaného tovaru aj pri zásielkovom predaji s doručením tovaru na spotrebiteľa.

Meškanie zákazníka s prevzatím tovaru je na rovnakej úrovni ako doručenie.

Nezaručujeme, že produkty prezentované v našom online obchode sú vždy dostupné. Ak by dodávka nejakého výrobku nebola možná alebo bude trvať dlhšie, napríklad preto, že zodpovedajúci tovar nie je na sklade, budeme o tom zákazníka pred uzavretím zmluvy informovať.

Bez porušenia ostatných zmluvných alebo zákonných práv na vypovedanie zmluvy, ako aj zákonného práva na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa (bod 5) zákazník nie je oprávnený stornovať záväzné objednávky ani poslať naspäť už prijatý tovar bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Sme oprávnení odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať, keď vyjde najavo, že zákazník nemá na účte dostatok prostriedkov, najmä v prípade (i) neúspešného exekučného opatrenia proti zákazníkovi alebo jeho miestoprísažného vyhlásenia, aj keď nie je v priamej súvislosti s obchodným vzťahom medzi nami a zákazníkom, (ii) keď vyjde po uzavretí zmluvy najavo, že zákazník poskytol nepresné údaje o svojej finančnej situácii a že tieto nesprávne údaje majú podstatný význam.

 

Záruka

Za výkony, ktoré sme povinní poskytnúť, nepreberáme žiadnu materiálnu ani inú záruku, ibaže sme v konkrétnom prípade takto charakterizovanú záruku výslovne a písomne vyjadrili. Záruky výrobcov zostávajú týmto nedotknuté.

Voči podnikateľom platí, že zákazník musí skontrolovať tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní po dodaní, najmä to, či je tovar kompletný a bezchybný. Po uplynutí lehoty je uplatnenie práv na záruku na základe príslušného nedostatku vylúčené.

Ak je zákazníkom podnikateľ, platí ako charakteristika tovaru v zásade len náš opis výrobku, tak, ako bolo dohodnuté. Verejné vyhlásenia, vychvaľovanie alebo reklama výrobcu popritom nepredstavujú charakteristiku tovaru v súlade so zmluvou.

Voči podnikateľom platí, že ak sa vyskytne vecný alebo právny nedostatok, uskutočníme náhradné plnenie podľa našej voľby opravou alebo náhradnou dodávkou. Spotrebitelia majú možnosť si zvoliť, či budú požadovať náhradné plnenie vo forme opravy alebo náhradnej dodávky. Sme oprávnení odmietnuť druh vybraného náhradného plnenia, keď ho možno uskutočniť len s neprimeranými nákladmi a keď iný druh náhradného plnenia nie je pre spotrebiteľa značne nevýhodný.

Len v prípade, že (i) náhradné plnenie výslovne a s konečnou platnosťou odmietneme, (ii) sa náhradné plnenie nepodarí alebo (iii) sa nedodržala primeraná, zákazníkom stanovená lehota náhradného plnenia, je zákazník oprávnený úhradu v primeranej miere znížiť alebo zmluvu vypovedať, príp. od nej odstúpiť. S výhradou bodu 6 môže zákazník okrem toho požadovať náhradu škody.

Voči podnikateľom platí, že, pokiaľ z druhu nedostatku alebo z iných okolností nevyplýva niečo iné, sa náhradné plnenie považuje za neúspešné najskôr po druhom neúspešnom pokuse. Voči spotrebiteľom platí, že sa náhradné plnenie považuje za neúspešné po dvoch neúspešných pokusoch.

Pre podnikateľov predstavuje záručná lehota dvanásť (12) mesiacov od dodávky tovaru, pre spotrebiteľov predstavuje záručná lehota 24 mesiacov. Toto neplatí v prípade, že poskytujeme neobmedzenú záruku podľa pravidla v bode 6.

 

Výhrada vlastníctva

U spotrebiteľov zostáva nami dodaný tovar naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia nákupnej ceny (výhrada vlastníctva). V prípade podnikateľov zostáva nami dodaný tovar naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia nákupnej ceny a vybavenia všetkých požiadaviek vyplývajúcich z obchodného vzťahu (rozšírená výhrada vlastníctva).

Naše uplatnenie práv vyplývajúcich z výhrady vlastníctva nezbavuje klienta jeho zmluvných povinností. Hodnota tovaru v okamihu jeho vrátenia sa započíta proti našim existujúcim pohľadávkam voči zákazníkovi. Tento bod 14 nemá predstavovať zmenu pravidiel prechodu rizika s ohľadom na poškodenie ani stratu tovaru v súlade s bodom 12.

Dôležitá poznámka: Chceli by sme zdôrazniť, že tu uvedená technológia ešte nezodpovedá prevládajúcemu vedeckému názoru a doktríne. Energetická medicína a jej princípy, metódy a zariadenia možno priradiť k alternatívnej medicíne. Školské vedecké lekárstvo ich neuznáva, pretože účinok sa nepreukázal. Energetická medicínska aplikácia nenahrádza diagnostiku a liečbu oprávneným lekárom.

Kliknutím sem zatvoríte oznámenie